Obchodní podmínky
§ 1. Všeobecná ustanovení
 1. Tyto podmínky definují všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) používání vzdělávacího portálu eKabinet.cz (dále jen „Portál“). Podmínky na této stránce se vztahují na každého uživatele portálu. Každý uživatel má přístup k těmto podmínkám.
 2. Provozovatelem portálu je společnost EDULOGY, s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 291 49 576, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 204359.
 3. Portál eKabinet.cz je dostupný na internetové stránce www.ekabinet.cz.
§ 2. Uživatelé portálu
 1. Portál je určen pro mateřské, základní a střední školy v České republice (dále jen „Uživatel“).
§ 3. Autorská práva
 1. Právo na využití tohoto Portálu a jeho materiálů v souladu s předmětnými podmínkami je omezeno na účely, spojené s vyučováním ve škole nebo se samostudiem doma.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Portál, tj. jak obsah jednotlivých databází, grafická podoba, design, tak software, je předmětem autorských práv Provozovatele a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a softwarů. Autorské právo je předmětem ochrany podle autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.
 3. Uživatel nemá právo na další prodej nebo jakoukoliv jinou komerční aktivitu, spojenou s Portálem a zveřejněnými materiály. Portál ani jakákoliv jeho část nesmí být dále šířena, rozmnožována, duplikována, kopírována, prodávána nebo jinak využita pro komerční účely bez výslovného souhlasu Provozovatele portálu.
§ 4. Použití vzdělávacích materiálů
 1. Portál obsahuje materiály vzdělávací povahy. Provozovatel poskytuje uživatelům právo tyto materiály používat na základě nákupu vybraného balíčku vzdělávacích materiálů.
 2. Uživatel si je vědom toho, že mu Provozovatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil, že nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 8 odst. 1. těchto OP.
 3. Uživatel – škola získává přístup k jednotlivým vzdělávacím materiálům na Portálu po provedení registrace na Portálu, výběru konkrétního balíčku vzdělávacího materiálu, objednání a jeho zaplacení. Přesný postup nákupu vzdělávacích materiálů je popsán na Portálu v sekci Podpora/O portálu/Nákup vzdělávacích materiálů. Na základě toho je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva a Uživatel tak od Provozovatele získává licenci. Uživatel se získáním licence a zpřístupněním balíčků dává výslovný souhlas. Uživatel je povinen zabezpečit zpřístupněný balíček vzdělávacích materiálů proti zneužití třetími osobami. Hrozí-li nebo je zjištěno zneužití třetí osobou, je Uživatel povinen na to Provozovatele písemně upozornit.
 4. Licence je na základě smlouvy udělena jako nevýhradní, nepřenosná, územně neomezená a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Licence opravňuje Uživatele pouze a k osobnímu užití Portálu. Uživatel není oprávněn Portál či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace databází (vzdělávacích programů) provedené Provozovatelem po dobu trvání smlouvy.
 5. Po registraci, nákupu a úhradě odpovídající kupní ceny získá Uživatel platný přístup na používání zakoupených balíčků vzdělávacích materiálů pro neomezený počet uživatelů školy. Uživatelem definovaný školní administrátor může vytvářet uživatelská konta pro další učitele školy, se kterými sdílí zakoupený obsah.
 6. Přístup se vztahuje rovněž na aktualizace Portálu provedené Provozovatelem po dobu trvání smlouvy.
 7. Zakoupené vzdělávací materiály budou dostupné pro použití Uživatelem do 5 pracovních dní po připsání platby na účet Provozovatele.
 8. Provozovatel neposkytuje záruku, že Portál bude odpovídat požadavkům Uživatele, a že dostupnost služeb bude nepřerušená, dostatečně rychlá a bez chyb. Uživatel výslovně bere toto riziko na vědomí.
§ 5. Zodpovědnost

 • Provozovatel není zodpovědný za:
  1. Porušování jakýchkoliv práv Uživatele názory, komentáři nebo jinými vyjádřeními, šířenými na Portálu, nebo za škody a ztráty, vyplývající ze způsobu používání Portálu Uživatelem.
  2. Za škody a ztráty, zmíněné v předcházejícím bodě, je zodpovědný výhradně Uživatel.
  3. Provozovatel neposkytuje záruku bezchybného a nepřerušeného přístupu ke vzdělávacím materiálům na Portálu. Funkčnost Portálu závisí na technickém vybavení uživatele Portálu a na funkčnosti jeho připojení k síti internet.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či přerušit dostupnost digitálního obsahu na portálu v případě změny, omezení nebo vypnutí softwarových aplikací třetích stran, např. Adobe Flash, Java, YDP Speech recognition support, YDP Recording component, webové prohlížeče, pluginy atd. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost digitálního obsahu z důvodů na straně třetích stran.
  5. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.
  § 6. Nežádoucí obsah
  1. Vzdělávací materiály zveřejněné na Portálu Provozovatelem jsou v souladu s českými i mezinárodními právními předpisy. Nepodněcují rasovou, náboženskou nebo etnickou nenávist. Portál neobsahuje pornografii ani materiály porušující dobré mravy ani materiály všeobecně považované za neetické. Provozovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah umístěný třetími osobami.
  § 7. Technické požadavky
  1. Pro užívání portálu je potřeba, aby počítač uživatele splňoval minimální konfiguraci a byl připojený k síti internet.
  § 8. Odstoupení od smlouvy
  1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Provozovatel před uzavřením smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Uživatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud bude Provozovatel i přes písemné upozornění Uživatele v minimálně 14 denním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.
  3. V případě, že Uživatel poruší OP, je Provozovatel oprávněn provést blokaci přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu a požadovat od uživatele ukončení porušování těchto OP, a v případě nutnosti, žádat nápravu důsledků tohoto porušování. Blokovat přihlašovací údaje je Provozovatel oprávněn do doby, po kterou bude Uživatel porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní důsledky porušení své povinnosti. V případě, že k nápravě nedojde, může Provozovatel zrušit přístup Uživatele s okamžitou platností.
  4. Provozovatel je oprávněn od smlouvy s Uživatelem odstoupit pokud:
   a) Uživatel poruší svou povinnost dle těchto OP nebo
   b) Uživatel přes písemnou výzvu Provozovatele opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo
   c)Uživatel přes písemnou výzvu Provozovatele neodstraní v přiměřené lhůtě důsledky porušení povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy.
  5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Uhradil-li uživatel Provozovateli odměnu za užívání Portálu, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak (i) mu bude tato část odměny vrácena, pokud dojde k odstoupení od smlouvy dle § 8 odst. 2. OP nebo (ii) tato část odměny mu vrácena nebude a představuje smluvní pokutu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy dle § 8 odst. 4. OP. Vedle smluvní pokuty je Provozovatel oprávněn uplatnit vůči uživateli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  6. Odstoupením nezaniká případný nárok na náhradu škody
  § 9. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Portálu a budou se vztahovat na Uživatele od okamžiku jejich zveřejnění. Provozovatel je oprávněn navrhnout Uživateli změnu těchto OP, a to vždy nejpozději 3 měsíce před uplynutím období, za které byla zaplacena kupní cena. Pokud Uživatel zaplatí kupní cenu či zálohu na kupní cenu i za další období, platí, že se změnou OP souhlasí a změna OP platí od okamžiku úhrady kupní ceny či zálohy na kupní cenu za další období.
  2. Uživatel není oprávněn jednostranně započítat jakékoliv pohledávky proti pohledávkám Provozovatele. Uživatel není oprávněn jakoukoliv pohledávku vůči Provozovateli vzniklou na základě nebo v souvislosti se smlouvou postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu Provozovatele. Vůči pohledávkám Provozovatele není uživatel oprávněn uplatnit jakékoliv zadržovací či obdobné právo.
  3. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č.121/2000 Sb., a právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
  4. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto podmínek a/nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
  5. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy bude rozhodovat obecný soud určený dle obecně závazných předpisů stanovený dle místní příslušnosti sídla Provozovatele.
  6. V případě rozporu mezi OP a smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.
  7. Veškerá oznámení týkající se smlouvy, určená pro Uživatele, mohou být zasílána v podobě elektronické zprávy na e-mailovou adresu Uživatele, pokud OP a/nebo smlouva nepožadují zachování písemné formy oznámení.
  8. Uživatel je povinen informovat Provozovatele o každé změně kontaktní adresy nebo jiných identifikačních údajů Uživatele uvedených ve smlouvě.
 • 2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
  Všechna práva vyhrazena.

  Přidejte se k nám na
  Související stránky
  www.eUlohy.cz
  www.edulogy.cz
  www.eskolkahrou.cz
  www.tuul.cz

  Upozornění

  Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


  Podmínky používání
  Ochrana osobních údajů

  Pokračovat