Předškolní vzdělávání


Digitální obsah pro děti předškolního věku a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
(poruchy učení, řeči, motoriky, chování a jiné)
 
4 interaktivní tituly (Krok za krokem, Příprava na školu, Hravá slovíčka, Angličtina Nicole & Tommy), celkem téměř 4 700 digitálních edukačních materiálů.
  
Velké množství interaktivních cvičení a nástrojů zaměřených na rozvíjení různých aspektů osobnostního vývoje dětí.
 
Řada doplňkových materiálů určených k vytištění a jedinečný motivační systém.
 
Užitečné nástroje pro děti s poruchami řeči a poruchami učení.
Obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy je možné efektivně využít v kombinaci s běžně dostupnými pomůckami a nejnovějšími digitálními technologiemi pomocí metodických příruček Školka hrou.

Digitální obsah pro předškolní vzdělávání představuje tyto tituly:
     
Krok za krokem je zaměřen na komplexní formování klíčových dovedností, které souvisejí s přirozeným rozvojem dítěte. Pro větší atraktivitu a aktuálnost jsou materiály rozděleny tematicky podle ročních období – jaro, léto, podzim, zima. Osvojené a stále rozvíjené dovednosti pak dítě využívá v reálném světě. Titul Krok za krokem nepřináší výhody jen pro děti, ale také pro učitele, kteří mohou snadno sledovat jejich pokroky či případné neúspěchy a každé dítě dále cíleně podpořit v rozvoji v souladu s jeho individuálními potřebami.Obsahuje 423 digitálních edukačních materiálů, 298 doplňkových materiálů pro tisk, velké množství interaktivních cvičení, postupné osvojování a formování dovedností, atraktivní obsah a design, Podporuje sociální dovednosti, motorické dovednosti, prostorové vnímání a orientaci, matematické dovednosti, pochopení vztahu příčina – následek, poznávání přírody.

Ukázkové materiály:

 
 
Hravá slovíčka obsahují širokou řadu edukačních materiálů. Důraz je zde kladen na proces osvojování jazyka a učiteli je umožněno pomáhat dítěti správně rozvíjet jazykové kompetence a verbalizovat myšlenky. Základem jsou slovní hry zaměřené na slovní zásobu, výrazové prostředky a gramatické aspekty jazyka. Prostřednictvím aktivní práce s materiály a správného řečového vzoru pedagoga je také možné účinně předcházet poruchám řeči, případně poruchy ovlivňovat a zahájit jejich reedukaci. Obsahuje 127 digitálních edukačních materiálů, 201 doplňkových materiálů pro tisk, velké množství interaktivních cvičení, nástroje podporující proces osvojování jazyka, atraktivní obsah a design. Podporuje sociální dovednosti, audiovizuální a motorickou koordinaci, sluchové vnímání, duševní rozvoj, prostorové vnímání a orientaci a jazykové dovednosti.


Ukázkové materiály:

  
Příprava na školu obsahuje 382 digitálních edukačních materiálů a 143 doplňkových materiálů pro děti předškolního věku (4-7 let) a děti se speciálními potřebami (poruchy řeči, učení, motoriky, chování).  Materiály jsou využitelné také pro přípravné (nulté) a první ročníky základních škol. Titul je určen pro všechny učitele a rodiče, kteří se chtějí ujistit, že jsou jejich děti připravené na úspěšný vstup do školy. Při diagnostikování učitel vybírá z konkrétních aktivit rozdělených do kategorií: I. Rozvoj řeči, II. Rozvoj motoriky, III. Rozvoj zrakového vnímání, IV. Rozvoj matematické gramotnosti. S titulem Příprava na školu mají učitelé možnost určit konkrétní dovednosti, které je potřeba u dítěte rozvíjet.

Ukázkové materiály:

 

Angličtina Nicole and Tommy je určena pro nejmenší děti. Jedná se o poutavý a pestrý digitální obsah zaměřený na budování slovní zásoby. Atraktivním způsobem pomáhá při učení základních slovíček a nejčastěji používaných frází z oblastí jako rodina, domov, škola, hračky nebo zvířata. Instrukce ke cvičením jsou namluvené v češtině, aby jim děti rozuměly.  Připraveno je 20 tematických okruhů, 260 interaktivních aktivit na procvičování slovní zásoby, 400 slovíček s animovanými obrázky, motivační systém a 4 jazykové hry. To vše garantuje, že se děti při učení angličtiny budou skvěle bavit. 

Ukázkové materiály:

2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat